Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat
Pranet s.r.o. se sídlem Lipenecká 24, 15600 Praha 5, IČ 24808024 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti. 

Zabezpečení Vašich osobních dat
Pranet s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. 

Právo na informace
Vaším právem je požádat Pranet s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). 

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. 
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.  

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: 
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování 
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. 

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@pranet.cz nebo na sídlo naší společnosti: 
Pranet s.r.o.
Lipenecká 24
15600 Praha 5

Doručovací adresa:
Struhařovská 2931/9
14100 Praha 4


Webové stránky - soubory protokolů 
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
1.    Vaše IP Adresa
2.    Otevíraná stránka našeho webu
3.    Kód odpovědi http
4.    Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. 

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. 

Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od Pranet s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Pranet s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Pranet s.r.o.  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.


Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak Pranet s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Obchodní dokumenty
 

ISP - smlouva

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Bydliště (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Datum a čas (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

poskytování služby v oblasti ISP a s tím souvisejících činností

Doba zpracování

časově neomezeně

Zpracovatelé

Daňoví poradci a účetní

Kategorie: Interní záznamy

Zavedení GDPR

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

ISP - záznamy a logování

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Datum a čas (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Ostatní provozní a lokalizační údaje (Osobní údaj)

Účel zpracování

evidence provozních a lokalizačních údajů, dle zákona 127/2005 sb.

Doba zpracování

6 měsíců

Kategorie: Objednávky

ověření dostupnosti služeb a objednávky zřízení služby

Objednávka z webu

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Bydliště (Osobní údaj), Datum a čas (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení objednávky

Doba zpracování

časově neomezeně

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne pondělí, 04. června, 2018.
 

Dodatek ke zpracování dat

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Pranet s.r.o., se sídlem Lipenecká 24, 15600 Praha 5, IČ 24808024, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Bydliště, Datum a čas, Dodací adresa, Email, IP adresa, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@pranet.cz nebo na sídlo naší společnosti: Pranet s.r.o., Lipenecká 24, 15600 Praha 5.

Ke stažení v pdf zde

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.