Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Pranet.cz

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

(dále jen „Podmínky přenositelnosti“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti upravují práva a povinnosti společnosti Pranet s.r.o. (dále jen „Pranet“) a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné telefonní služby poskytované Pranetem na veřejné mobilní telefonní síti (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefonních čísel ve veřejných mobilních telefonních sítích (dále jen „služba“).
1.2 Služba umožňuje účastníkům ponechat si jimi užívané mobilní telefonní číslo, popřípadě telefonní čísla, při změně poskytovatele mobilních telefonních služeb.
1.3 Službu zajišťuje Pranet na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v souladu s vyhláškou č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

1.4 Na přenesení mobilního telefonního čísla se podílí

- účastník,

- nový poskytovatel mobilní telefonní služby (dále též „přejímající poskytovatel“),

- stávající poskytovatel mobilní telefonní služby (dále též „opouštěný poskytovatel“).

1.5 Účastník, který má zájem o změnu poskytovatele služeb a zároveň o přenos svého telefonního čísla k přejímajícímu poskytovateli, musí podat žádost o změnu poskytovatele služby u přejímajícího poskytovatele a sjednat s ním datum přenesení čísla.
1.6 Proces přenosu čísla probíhá pouze v pracovních dnech. K samotnému přenosu čísla dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem, a to v časovém rozmezí od 0:10 hodin do 08:00 hodin. V této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní v síti žádného mobilního operátora, nadále však zůstává aktivní pouze pro volání na číslo tísňové linky 112. Nejpozději do 8:00 bude číslo v síti přejímajícího poskytovatele aktivováno.

2. Pranet jako přejímající poskytovatel

2.1 Nový účastník může požádat o přenos čísla k Pranetu prostřednictvím všech obvyklých prodejních míst, která jsou uvedena na www.pranet.cz.
2.2 Kompletní žádost o přenos čísla musí obsahovat následující údaje:

  • jméno, příjmení, (obchodní firmu) opouštěného poskytovatele,

  • identifikaci přenášeného čísla, kontaktní telefonní číslo

  • platný kód pro přenesení čísla (OKÚ).

Pokud nový účastník nemá platný OKÚ kód může jej Pranetu předat i později po podání žádosti o přenos čísla, avšak nejpozději třetí pracovní den (do 14.00 hod) před předpokládaným dnem přenosu čísla (např. pokud je předpokládaným dnem přenosu čtvrtek, je potřeba kód předat Pranetu nejpozději v pondělí do 14.00 hod). Má se za to, že nový účastník podává svou žádost ke třetímu pracovnímu dni před dohodnutým datem přenesení čísla.

2.3 Po zaregistrování kompletní žádosti přidělí Pranet žádosti účastníka identifikační číslo (dále jen „objednávka“), které zašle účastníkovi spolu se sjednaným datem přenosu. Datum přenosu lze na žádost nového účastníka změnit nejpozději druhý pracovní den (do 12.00 hod) před původně plánovaným datem přenosu, a to stejným způsobem, jakým účastník žádá o přenos dle bodu 2.1 (např. pokud je původně plánovaným dnem přenosu pondělí, lze požádat o posunutí data přenosu nejpozději ve čtvrtek do 12.00 hod).
2.4 Pranet informuje nového účastníka o průběhu procesu přenosu dle jeho volby prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Účastník se rovněž může dotázat na stav objednávky na zákaznické lince, případně v provozovně Pranetu. 
2.5 Po úspěšném ověření objednávky ze strany opouštěného poskytovatele zašle Pranet jeden pracovní den před plánovaným datem přenosu účastníkovi informační SMS nebo e-mail spolu s instrukcemi, jak postupovat v den přenosu.

2.6 V souvislosti s přenesením telefonního čísla bude účastníkovi Pranetem vydána nová SIM karta. Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací, kterou mezi sebou uzavřou Pranet a účastník při žádosti o přenesení čísla, nabývá účinnosti okamžikem přenesení čísla k Pranetu, jako přejímajícímu poskytovateli.
2.7 Telefonní čísla, která byla přenesena do sítě Pranetu, budou automaticky aktivována nejpozději v 8:00 hod. sjednaného dne přenosu. V případě, že si účastník nestihl vyzvednout novou SIM kartu (vydanou na základě žádosti o přenos čísla k Pranetu), má možnost si tuto SIM kartu dočasně zablokovat na telefonním čísle 245 008 873 do doby, než si novou SIM kartu převezme. Tímto však nejsou dotčeny povinnosti vyplývající účastníkovi ze smlouvy uzavřené s Pranetem.
2.8 V případě, že k přenesení čísla účastníka k Pranetu z jakéhokoliv důvodu nedojde, má účastník povinnost do 7 pracovních dnů od zrušení objednávky vrátit Pranetu nepoškozenou/nerozbalenou SIM kartu, kterou pro účely realizace služby od Pranetu obdržel.

 

3. Pranet jako opouštěný poskytovatel

3.1 V případě zájmu o změnu poskytovatele má účastník možnost volby jednoho z následujících postupů:

a)    předložit spolu s žádostí u přejímajícího poskytovatele ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla („OKÚ“), který je mu dostupný na portal.pranet.cz, případně jej zákazníkovi sdělíme na kontaktních místech. Uplatnění OKÚ v objednávce přenesení čísla doručené Pranetu považuje Pranet za podání výpovědi služeb na dotčeném čísle; nebo

b)    učinit vůči Pranetu právní úkon směřující k platnému ukončení smlouvy
o poskytování služeb na přenášeném čísle (dále též „ukončení smlouvy“),
a to zejména doručením výpovědi, či uzavřením dohody o ukončení smlouvy (např. smlouvy o poskytování služeb na dobu určitou).

3.2 Byl-li platně učiněn úkon směřující k ukončení smlouvy dle bodu 3.1 písm. b) (např. byla podána platná výpověď smlouvy vztahující se k přenášenému číslu), vystaví Pranet účastníkovi kód potvrzující, že smlouva o poskytování služeb bude ukončena a že dotčené číslo/dotčená čísla lze přenést (dále též „OKÚ“). Tento kód bude sdělen účastníkovi při vyřizování ukončení smlouvy (na zákaznické lince nebo v provozovně Pranetu).
3.3 Pranet po ověření dotčených telefonních čísel, která mají být přenesena, vystaví OKÚ, pokud přenášené číslo:

a) je přenositelné dle zákona,

b) užívá účastník na základě smlouvy, která má být ukončena,

c) není již obsaženo v jiné ověřené objednávce pro přenos,

d) je aktivní v síti Pranetu,

e) není v síti Pranetu evidované jako odcizené,

f) číslo není nepřenositelné dle bodu 4.1.

Nejpozději dva pracovní dny před plánovaným datem přenosu až do okamžiku přenesení čísla musí mít účastník předplacené služby nezáporný kredit, jinak nemusí být číslo přeneseno.

3.4 Byl-li vystaven OKÚ, účastník jej sdělí přejímajícímu poskytovateli pro úspěšné provedení procesu přenosu. OKÚ je platný 60 kalendářních dní. Přenos může být uskutečněn nejdříve v den ukončení smlouvy o poskytování služeb s tím, že přenos může být uskutečněn i později v souladu s bodem 3.5. Účastník může v průběhu platnosti stávajícího OKÚ požádat o vystavení nového OKÚ, a to způsobem uvedeným v bodě 3.2. Vystavením nového OKÚ se původní OKÚ ruší.
3.5 Vystavením OKÚ se původní plánované datum ukončení smlouvy
o poskytování služeb mění tak, že poskytování služeb bude ukončeno až k okamžiku přenesení čísla (např. pokud účastník podal výpověď a současně/následně požádal o vydání čísla oprávnění pro přenos, nebude číslo zrušeno, ale přeneseno); do té doby budou služby poskytovány dle Všeobecných podmínek a aktuálního Ceníku (účastník po stanoveném datu ukončení smlouvy ztrácí nárok na využití marketingové nabídky Pranetu či jiné poskytované slevy). Pokud však nejpozději 2 pracovní dny před původním plánovaným datem ukončení smlouvy účastník požádá o zrušení OKÚ nebo uplyne jeho platnost, platí původní žádost o zrušení čísla k původně plánovanému datu. Uplyne-li doba platnosti aktuálně platného OKÚ po původně plánovaném datu ukončení smlouvy, aniž by došlo k přenosu čísla
a účastník ani nepožádal o vystavení nového OKÚ, ke zrušení čísla a k ukončení smlouvy/poskytování služeb nedojde.

3.6 Účastník může požádat o přenesení čísla i poté, co již podal výpověď (popř. bylo jinak stanoveno datum ukončení poskytování služeb), nejpozději však tři pracovní dny před uplynutím výpovědní doby (popř. datem, kdy má dojít k ukončení poskytování služeb na příslušném čísle).

3.7 Pokud byl k telefonnímu číslu vystaven OKÚ, který je stále platný, nebo pokud byl v doručené objednávce přenosu uveden odpovídající OKÚ, nelze:

a) nahradit přenášené telefonní číslo na SIM kartě jiným telefonním číslem (tzv. swap),

b) zpracovat žádost o převod čísla na jiného účastníka,

c) měnit platební metodu (přecházet z předplacených služeb na vyúčtování a opačně),

d) deaktivovat telefonní číslo,

e) převádět číslo na jiný zákaznický účet,

f) měnit nastavení služeb/tarifu dva pracovní dny před plánovaným datem přenosu.

3.8 Smlouva mezi účastníkem a Pranetem je ukončena ke dni přenesení čísla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Přenesením čísla však nezaniká účastníkovi povinnost uhradit všechny závazky vůči Pranetu vzniklé na základě této smlouvy.
3.9 Využil-li účastník po dobu trvání smlouvy obchodní či marketingovou nabídku, na základě které získal od Pranetu slevu či jakékoliv jiné zvýhodnění podmíněné využíváním služeb po určitou dobu, přičemž ke dni ukončení smlouvy nebude ze strany účastníka tato podmínka splněna, má Pranet nárok na finanční vyrovnání. Výše finančního vyrovnání odpovídá výši slevy či zvýhodnění, které účastník od Pranetu získal.

3.10 Účastník má právo přenést telefonní číslo také do 1 měsíce poté, kdy dojde k ukončení příslušné smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je nutné deaktivované telefonní číslo zdarma aktivovat.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Účastník má právo na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Pokud je k náhradě povinný Pranet, poskytne ji ve výši stanovené právními předpisy jako minimální.

4.2 Pranet je oprávněn Podmínky přenositelnosti kdykoliv aktualizovat či měnit, vždy však s ohledem na povinnosti uložené platnými právními předpisy.

4.3 Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.pranet.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.

4.4 Tyto Podmínky přenositelnosti nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2022

 

 

 

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.